ششمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

13 الی 15 مرداد ماه سال 1395 محل برگزاری دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران